ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΦΥΣΙΚΑ

Γράφει η Βάσια Λιβιτσάνου- Υδραίου, Νομικός

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έχει προετοιμάσει μια πολυδάπανη «καμπάνια», προκειμένου να προωθηθεί η ομοφυλοφιλική συντροφικότητα.

Το πρόγραμμα της ΓΓΝΓ που θα έχει τίτλο «ζούμε όπως κι εσύ» θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «Θετική φωνή» που ασχολείται με τα θέματα των ομοφυλοφίλων.

Ο κρατικός αυτός φορέας της νεολαίας αποσκοπεί, όπως ισχυρίζεται στην εκκίνηση του δημοσίου διαλόγου αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομοφυλόφιλοι νέοι στην πατρίδα μας, προκειμένου να γίνει σεβαστή η σεξουαλική διαφορετικότητα αλλά να βελτιωθεί και η εικόνα τους στην ελληνική κοινωνία.

Έτσι η ΓΓΝΓ σε καιρούς χαλεπούς προκαλεί βάναυσα με την επιλογή της την ελληνική κοινωνία που ζητά εναγωνίως διέξοδο από την πολύπλευρη κρίση που βιώνει. Θα έπρεπε ο εν λόγω κρατικός φορέας αντί να σπαταλά το δημόσιο χρήμα για την προώθηση της εν λόγω ενημερωτικής εκστρατείας και αντί να προσπαθεί έμμεσα να εξοικειώσει την ελληνική νεολαία με την εκτροπή και τη διαστροφή σαν τρόπο ζωής να ασχοληθεί με την εκπόνηση προγραμμάτων απασχόλησης των νέων και να επικεντρώσει όλη την προσοχή του, στο πως θα πραγματοποιηθεί η μείωση των ποσοστών ανεργίας, που είναι ιδιαίτερα υψηλά στις νεαρές ηλικίες.

Όσο λοιπόν η εκτροπή και η διαστροφή θα επιβραβεύονται από ανεγκέφαλους αρμόδιους τόσο στη χώρα μας θα βαθαίνει η πνευματική, πολιτιστική, και οικονομική κρίση.

Και το κακό δε σταματά εδώ! Προ καιρού δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης απόφαση του Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με την οποία θα θεωρούνται εφεξής ως άτομα με αναπηρία οι παιδόφιλοι, οι φετιχιστές, οι επιδειξιομανείς, οι ηδονοβλεψίες, και οι σαδομαζοχιστές με ποσοστό αναπηρίας που θα κυμαίνεται μεταξύ 20-30%.

Επίσης στην ίδια κατηγορία θα κατατάσσονται και οι πυρομανείς, οι κλεπτομανείς και οι έχοντες παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Εξετάζεται μάλιστα το ενδεχόμενο να απολαμβάνουν μειωμένου τιμολογίου της ΔΕΗ ,εκπτώσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και να τους χορηγείται αναπηρικό επίδομα. Να πως επιβραβεύεται η διαστροφή και η εκτροπή.

Να όμως και από την άλλη τι λέει ο αιώνιος λόγος του Θεού..στην Προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Πάυλου κεφ.1 #24-32

« Δια την ασέβειαν δε και την αποστασίαν των αυτήν απέσυρεν ο Θεός την χάριν του και έτσι παρεδόθησαν και υπεδουλώθησαν εις τας αμαρτωλάς επιθυμίας των καρδιών των, εις ηθικήν ακαθαρσίαν, ώστε να εξευτελίζωνται τα σώματα τους. Αυτοί αντήλλαξαν και αντικατέστησαν την αλήθειαν του Θεού με το ψεύδος της ειδωλολατρίας, εσεβάσθησαν δε και ελάτρευσαν την άψυχον και άλογον και πεπερασμένην κτίσιν, αντί του Δημιουργού, ο οποίος την έκτισε και πρέπει δια τούτο να ευλογήται και να δοξάζεται εις όλους τους αιώνας. Αμήν. Ακριβώς δε διότι ελάτρευσαν ψευδείς και φαύλους θεούς, παρεχώρησεν ο Θεός να παραδοθούν και υποδουλωθούν εις εξευτελιστικά πάθη. Διότι και αι γυναίκες των (χωρίς να εντραπούν και σεβασθούν ούτε τον ευατόν των) αλλάξαν την φυσικήν χρήσιν του φύλου των εις την παρά φύσιν και εξετράπησαν εις ακατανομάστους πράξεις. Κατά παρόμοιον τρόπον και οι άρρενες αφήκαν την φυσικήν σχέσιν και χρήσιν της γυναικός και εφλογίσθησαν εις τας εμπαθείς ορέξεις μεταξύ των, ώστε άνδρες εις άνδρας να ενεργούν αναισχύντους και εξευτελιστικάς πράξεις και να λαμβάνουν τον μισθόν, που τους έπρεπε δια την πλάνην των, από τον ίδιον τον ευατόν των. Και καθώς δεν έκριναν καλόν και δεν ηθέλησαν να κατέχουν την αληθή και σοφήν γνώσιν περί του Θεού, παρεχώρησεν ο Θεός να παραδοθούν και υποδουλωθούν εις νουν ανίκανον να διακρίνη το ορθόν, με αποτέλεσμα να διαπράττουν αυτά τα απρεπή και επαίσχυνταΚαι έτσι εγέμισαν και διεποτίσθησαν, κατά την ψυχήν και το σώμα, από κάθε αδικίαν, πορνείαν, πονηρίαν, πλεονεξίαν, κακίαν· εγέμισαν από φθόνον, φόνον, φιλόνεικον διάθεσιν, δολιότητα και κάθε κακοήθειαν.Εγιναν κρυφοί κατήγοροι σιγοψιθυρίζοντες μεταξύ των εις βάρος των άλλων, θρασείς συκοφάνται των απόντων, γεμάτοι μίσος εναντίον του Θεού, υβρισταί, φαντασμένοι και κομπασταί, επιδειξιομανείς, επινοηταί κακών εις βάρος των άλλων, ασεβείς και ανυπάκοοι απέναντι των άνθρωποι χωρίς σύνεσιν, που χωρίς εντροπήν καταπατούν τον λόγον των και τας συμφωνίας που έχουν κάμει, άστοργοι Αυτοί, μολονότι εγνώρισαν καλά το θέλημα και την δικαιοσύνην του Θεού, ότι δηλαδή όσοι διαπράττουν τέτοια πονηρά έργα είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνον πράττουν αυτά, αλλά από ψυχικήν πώρωσιν και κακότητα επιδοκιμάζουν με όλην των την καρδιά και εκείνους που τα πράττουν τι των οικείων των, αδιάλλακτοι και μνησίκακοι, σκληροί και ανάλγητοι εις την ξένην δυστυχίαν

Comments are closed.