Πολυνομοσχέδιο για δυνατούς λύτες

 Γράφει ο ΄Ακης Δημητριάδης

Πριν από λίγες ώρες, μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα, κατά τις 1 η ώρα τη νύχτα, δηλαδή λίγο πριν αλλάξουμε την ώρα και μπούμε στη θερινή, οι εθνοπατέρες μας παρέλαβαν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ένα μακροσκελέστατο πολυσέλιδο κείμενο. Και θα έπρεπε να ξενυχτήσουν πολλές ώρες για να το διαβάσουν. Και σήμερα να το ψηφίσουν, και να αποφασίσουν για την τύχη του έθνους για το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών και εγγονών μας.

Θα προλάβουν να το διαβάσουν;

Ας υποθέσουμε, όμως, ότι θα ξενυχτήσουν και θα το διαβάσουν.

Το μεγάλο και κρίσιμο ερώτημα είναι:   Θα το καταλάβουν;

Ας δούμε ένα δείγμα, για να πάρουμε μια γεύση του κειμένου:

Το άρθρο 1 του π.δ. 53/2013 (Α’ 96) αντικαθίσταται ως εξής: Το επάγγελμα του αναλογιστή, του οποίου, αντικείμενο αποτελεί, το σύνολο των αρμοδιοτήτων που ρητά αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 55 του ν.δ 400/1970 (Α’ 10), ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την

αναγγελία έναρξής του στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών

Υποθέσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, του Υπουργείου

Οικονομικών, εφεξής «Αρμόδια Διοικητική Αρχή». Η αναγγελία του

προηγούμενου εδαφίου συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για

την πιστοποίηση της συνδρομή ς των νομίμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος…

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες

προϋποθέσεις:

α) επιτυχή εξέταση στα ακόλουθα έξι (6) γνωστικά αντικείμενα:

αα) Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

ββ) Αρχές Αναλογιστικής Προτυποποίησης, Κατασκευή και Αξιολόγηση

Αναλογιστικών Προτύπων

γγ) Αναλογιστικά Πρότυπα Συμβάντων Ζωής και Θανάτου

δδ) Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης

εε) Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

στ) Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και

Φερεγγυότητα…

 

Θεωρία της αξιοπιστίας (credibility), μερική και πλήρης αξιοπιστία, πρότυπα

Buhlmann και Buhlmann Straub, άλλα πρότυπα, συναρτήσεις απώλειας,

αξιοπιστία Bayes, εφαρμογές, μέθοδοι χρονοσειρών, φίλτρα Kalman,

εφαρμογές στις ομαδικές ασφαλίσεις προσώπων.

Πρότυπα ασφαλίσεων κατά ζημιών.

Διαχρονική εξέλιξη των αποζημιώσεων μιας χρήσης ή ενός ασφαλιστικού

έτους, αποθέματα εκκρεμών ζημιών και επιμερισμένων (ALAE) και μη

επιμερισμένων (ULAE) εξόδων διακανονισμού, μέθοδοι αποθεματοποίησης

(loss reserving) συνολικές και δομικές, τριγωνικές μέθοδοι διαχρονικής

εξέλιξης των αποζημιώσεων (chain ladder κλπ.), μέθοδος του ροσδοκώμενου

δείκτη ζημιών (expected loss ratio), μέθοδος Reid, μέθοδος Bornhuetter

Ferguson, χωριστή μοντελοποίηση συχνότητας και σφοδρότητας,

παραμετρικές μέθοδοι (χρήση ζημιοκατανομών).

Γενικευμένα Γραμμικά Πρότυπα γγ) Αναλογιστικά πρότυπα Συμβάντων Ζωής και Θανάτου. Πίνακες και συναρτήσεις επιβίωσης, ένταση και άλλοι δείκτες θνησιμότητας,  προσεγγιστικές μέθοδοι.

Είδη ατομικής ασφάλισης, αναλογιστικές παρούσες αξίες, διασπορές και

συνδιακυμάνσεις παρουσών αξιών.

Είδη ραντών, αναλογιστικές παρούσες αξίες και διασπορές ραντών, σχέσεις

ραντών και ασφαλίσεων. Ασφάλιστρα (ενιαία, ετήσια, τμηματικώς καταβαλλόμενα), προσεγγιστικές σχέσεις μεταξύ διάφορων ειδών ασφαλίστρων. Αναδρομικές και διαφορικές σχέσεις για ασφαλίσεις και ράντες

Μαθηματικά αποθέματα όλων των ειδών, διαφορικές εξισώσεις και

προσεγγιστικές σχέσεις, θεωρήματα Lidstone και Hattendorf, εναλλακτικές

μέθοδοι αποθεματοποίησης (στοχαστικές και μη), έλεγχοι της επάρκειας των

αποθεμάτων.

Από κοινού πιθανότητες ζωής και θανάτου, ασφαλίσεις και ράντες «επί δύο

κεφαλών», ενιαία ασφάλιστρα για τις περιπτώσεις Gompertz και Makeham

καθώς και υπό την παραδοχή ομοιόμορφης κατανομής των θανάτων (UDD).

δδ) Αναλογιστικά πρότυπα Επιβίωσης.

Βασικές δημογραφικές έννοιες, βασικοί δημογραφικοί δείκτες, στοιχεία

πληθυσμιακής θεωρίας. Πρότυπα επιβίωσης διακριτά (πίνακες ζωής) και αναλυτικά (συναρτήσεις επιβίωσης), πίνακες περιόδου και γενεάς, τάσ

εις θνησιμότητας.

Εφαρμογή παραμετρικών προτύπων (Gompertz, Makeham, Weibull, άλλα) σε

διακριτά στοιχεία, μέθοδος των Ροπών, μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας,

πρότυπα αναλογικών κινδύνων.

Μέτρηση της θνησιμότητας, έκθεση στον κίνδυνο, μέθοδοι ημερολογιακού

έτους (calendar year), ασφαλιστικού έτους (policy year) και έτους ζωής (life

9 year), απογραφική μέθοδος και ευθεία μέθοδος, κατασκευή πινάκων, πίνακες με πολλαπλά αίτια εξόδου, συνδυασμένοι πίνακες (πχ. Θνησιμότητας

νοσηρότητας). Εκτίμηση Kaplan – Meier και Nelson – Aalen.

Μέθοδοι εξομάλυνσης, γραφική μέθοδος, σύγκριση με τυπικό πίνακα,

μέθοδος Whittaker, παραμετρικές και ημιπαραμετρικές μέθοδοι, μέθοδος

Bayes.

Έλεγχοι καλής εφαρμογής και έλεγχοι του λείου της εφαρμογής

περιλαμβανομένων: έλεγχος χ – τετράγωνο, έλεγχος ομαδοποίησης πρόσημων, έλεγχος σειριακών συσχετίσεων.

Πίνακες με πολλαπλά αίτια εξόδου και εκτίμηση των παραμέτρων, πρότυπα

Markov και εξισώσεις Kolmogorov.

εε) Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Υποδείγματα Χαρτοφυλακίου

Μέθοδοι τιμολόγησης αξιόγραφων, πρότυπα ισορροπίας και πρότυπα no

arbitrage, το πρότυπο Markowitz και το πρότυπο τιμολόγησης πάγιων

στοιχείων (CAPM), μέθοδοι επιλογής χαρτοφυλακίου, αποτελεσματική

μεθόριος, χαρτοφυλάκια ελάχιστης διασποράς.

Στοχαστικά Υποδείγματα Επιτοκίων. Το επιτόκιο ως τυχαία μεταβλητή, λογαριθμική κανονική κατανομή, υποδείγματα επιτοκίων no – arbitrage, ισορροπίας, υποδείγματα επιτοκίου πχ Vasicek, CIR, BDT, Black

White, LLM κλπ.

Υποδείγματα αποτίμησης παραγώγων προϊόντων.

Δικαιώματα προαιρετικής αγοράς (options) και είδη αυτών, τιμολόγηση των

δικαιωμάτων, διωνυμικό πρότυπο, τύπος Cox Ingersoll, πρότυπο Black

Scholes. Ισοδύναμα martingale μέτρα και κινδυνουδέτερες (risk neutral)

πιθανότητες, αυτοχρηματοδοτούμενα χαρτοφυλάκια, τιμολόγηση

ευρωπαϊκών και αμερικανικών δικαιωμάτων (options), λογαριθμική

κανονική κατανομή, ανέλιξη Wiener, γεωμετρική κίνηση Brown, στοχαστική

ολοκλήρωση, λήμμα Ito, θεώρημα Girsanov, τιμολόγηση μέσω στοχαστικών

διαφορικών εξισώσεων, στάθμιση κινδύνου με delta – hedging, Greeks, εξωτικά παράγωγα προϊόντα, προσομοίωση από λογαριθμοκανική κατανομή.

στστ) Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και

Φερεγγυότητα…

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της ΥΑ 341263/18.11.2008 (Β΄ 2402), όπως ισχύει, καταργείται. Η παρ. 6 του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 Β.Δ/τος (Α` 89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ/τος 430/1981 (Α` 115), το άρθρο μόνο το Π.Δ/τος 104/1988 (Α` 46) και το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 113/1999 (Α` 115) αντικαθίσταται ως εξής: Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 248/1914 (Α΄ 110) καταργούνται και αντικαθίστανται από το εδάφιο ηγ3 της υποπαραγράφου 4ηθ, όπως δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Β΄. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση της αναλογιστικής τροποποίησης, με εξαίρεση των εδαφίων εξομοίωσης…

      

 

           

 

Comments are closed.