ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ!!!


Γράφει ο Παναγιώτης Σταυρινού, Μαθηματικός

Μια αβάσιμη και ανόητη θεωρία που διατυπώθηκε, για να πλήξει το γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου, είναι εκείνη της δήθεν κλοπής του νεκρού σώματος του Χριστού από τους μαθητές Του, οι οποίοι στη συνέχεια  διέδωσαν  ότι ο Ιησούς αναστήθηκε.

Αυτή η ανυπόστατη θεωρία, διαδόθηκε από τους ηθικούς αυτουργούς της σταύρωσης του Κυρίου, τους γραμματείς, Φαρισαίους και Σαδδουκαίους, τη θρησκευτική δηλαδή ηγεσία των Εβραίων. Όταν οι αρχιερείς έμαθαν ότι ο Ιησούς αναστήθηκε, τρομοκρατήθηκαν. Διότι κατάλαβαν την απήχηση που θα είχε αυτό το γεγονός στο λαό, ο οποίος θα στρεφόταν εναντίον τους. Επινόησαν έτσι τη θεωρία της κλοπής του νεκρού σώματος του Κυρίου από τους μαθητές Του. Να πως περιγράφεται η σκευωρία στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. «Και συναχθέντες (οι αρχιερείς) μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά λέγοντες. Είπατε ότι οι μαθηταί αυτού ελθόντες δια νυκτός έκλεψαν αυτόν ενώ ημείς εκοιμώμεθα. Και εάν ακουσθή τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, ημείς θέλομεν πείσει αυτόν και εσάς θέλομεν κάμει αμερίμνους. Εκείνοι δε λαβόντες τα αργύρια έπραξαν ως εδιδάχθησαν. Και διεφημίσθη ο λόγος ούτος παρά τοις Ιουδαίοις μέχρι της σήμερον» (28/12-15). Σύμφωνα λοιπόν με τα Ευαγγέλια, η θεωρία αυτή είναι δημιούργημα των νοσηρών εγκεφάλων των αρχιερέων. Οι μαθητές εξάλλου δεν τολμούσαν να κυκλοφορήσουν στην πόλη, αλλά σκόρπισαν σαν λαγοί μετά τη σταύρωση και κρύβονταν «δια τον φόβον των Ιουδαίων» (Ιωάν. 20/19). Ο Πέτρος, η ηγετική φυσιογνωμία μεταξύ των μαθητών, πριν μερικά εικοσιτετράωρα είχε αρνηθεί το δάσκαλό του από δειλία και φόβο, επομένως ήταν αδύνατο να σκεφτεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Αλλά υπάρχει ακόμα ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα εναντίον αυτής της θεωρίας.  Ας απαντήσουν στο εξής απλό ερώτημα οι αρνητές της ανάστασης του Κυρίου. Ποια κίνητρα είχαν οι μαθητές ώστε να κλέψουν το νεκρό σώμα και στη συνέχεια να διαδώσουν ένα ψέμα;  Νομίζετε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα ταξίδευαν σε όλα τα μήκη και πλάτη του τότε γνωστού κόσμου, για να κηρύξουν ένα ψέμα, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους; Νομίζετε ότι οι Απόστολοι προτίμησαν να υποστούν μαρτυρικό θάνατο, υποστηρίζοντας την ανάσταση του Κυρίου, αν αυτή ήταν ένα παραμύθι που οι ίδιοι κατασκεύασαν; Νομίζετε ότι ένας δύσπιστος Θωμάς ή ένας ρεαλιστής τελώνης σαν το Ματθαίο, θα θυσίαζαν τη ζωή τους, για να διαδώσουν χωρίς λόγο το μεγαλύτερο ψέμα όλων των αιώνων; Οι άνθρωποι αυτοί διακήρυτταν την εκ νεκρών ανάσταση του Ιησού, αψηφώντας τους κινδύνους. Το έκαναν όμως, επειδή είχαν την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Σίγουρα κάποιος μπορεί να πεθάνει υποστηρίζοντας τις αρχές και τις ιδέες του, όποιες και να είναι αυτές. Αλλά θα συμφωνείτε πιστεύω, ότι κανένας δε θυσιάζεται υπέρ μιας οργανωμένης πλάνης, την οποία ο ίδιος κατασκεύασε. Αντίθετα οι Απόστολοι είχαν λόγους να μην κουνήσουν το δαχτυλάκι τους, αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί. Θα Τον έπιαναν ψεύτη, αφού τους υποσχέθηκε ότι σε τρεις μέρες θα έβγαινε από τον τάφο. Όμως θυσίασαν τη ζωή τους κηρύσσοντας σε όλο τον κόσμο την ανάσταση του Κυρίου τους. Πεθαίνουν στο σταυρό, διαμελίζονται, αποκεφαλίζονται, υπομένουν κάθε μαρτύριο και όμως δεν αρνούνται την ανάσταση του Χριστού. Ακόμα και οι ανόητοι δε θυσιάζουν τη ζωή τους, για να υποστηρίξουν μια πλάνη που οι ίδιοι σοφίστηκαν. Οι Απόστολοι όμως ήταν πλήρεις σοφίας και συνέσεως και τούτο αποδεικνύεται από τα λόγια και τα έργα τους. Όσοι υποστηρίζουν την κλοπή του σώματος του Κυρίου από τους μαθητές Του, είτε το θέλουν είτε όχι, συμπαρατάσσονται με τους σταυρωτές Του. Ο Χριστός αναστήθηκε.  Ζει δια πίστεως στις καρδιές μας και έχουμε τη βεβαιότητα, ότι μια μέρα «οψόμεθα αυτόν καθώς εστι» (Α’  Ιωάν.3/2).

Comments are closed.