Η επιρροή του Λόγου του Θεού στη ζωή των παιδιών


 

 

Γράφει ο Παντελής Σιδηρόπουλος

 

Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή

απ’ αυτής ουδέ όταν γηράση.

Παρ. 22:6

 

Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον,

προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, διά να ήναι τέλειος

ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν.

Β’ Τιμ. 3:16-17

 

 Ο Λόγος του Θεού: 66 βιβλία σε ένα  τόμο, 40 περίπου συγγραφείς, 3 διαφορετικές γλώσσες, 1500 χρόνια για να ολοκληρωθεί.

 

Τι κάνει η Βίβλος στον άνθρωπο;

 

Ζωοποιεί, παρηγορεί, καθαρίζει από την αμαρτία, καθοδηγεί, διδάσκει, φωτίζει, προσφέρει χαρά, είναι καθημερινή τροφή, σώζει. (Ψαλμός 119)

 

«Ο λόγος του Χριστού ας κατοική εν υμίν πλουσίως μετά πάσης σοφίας·

 διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους

και ωδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας υμών προς τον Κύριον».

Κολοσσαείς 3:16

 

Πoιό βιβλίο ή πoιό σχολείο διδάσκει για τη ζωή όπως η Βίβλος; Κι όμως ξοδεύουμε τόσο χρόνο στα μαθήματα, στις ξένες γλώσσες και στα χόμπι μας, ώστε έχουμε πολύ λίγη ώρα να ασχοληθούμε με την Αγία Γραφή.

 

«Είναι αδύνατο να σωθεί κανείς δίχως την ανάγνωση της Γραφής».

Ιωάννης Χρυσόστομος

 

«Μόνο το Ευαγγέλιο έχει τη δύναμη να σώσει την Ελλάδα».

Αδαμάντιος Κοραής

 

«Μελετώ τη Γραφή. Έτσι, ανάβω το λυχνάρι της ψυχής μου με τον ήλιο».

Ιωάννης Νεύτων

 

Δεν είναι καθόλου παράδοξο που τα παιδιά μας δεν ενδιαφέρονται τόσο για το Λόγο του Θεού, αφού δεν βλέπουν τη δική μας  επιθυμία να τον μελετούμε και να τον υπακούμε. Σήμερα ένα πολύ μικρό ποσοστό των σπιτιών έχουν οικογενειακή λατρεία.

 

Τι θέλει ο Θεός από τους πιστούς;

 

«Και ούτοι οι λόγοι, τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσι είσθαι εν τη καρδία σου· και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδώ και πλαγιάζων και εγειρόμενος».

Δευτερονόμιο 6: 6-7

 

Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος…

 

…προς διδασκαλίαν

τον οποίον ημείς κηρύττομεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, διά να παραστήσωμεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού·

Κολ. 1:28

 

 

 

…προς έλεγχον

Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζων και ενεργός και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της καρδίας·

Εβρ. 4:12

…προς επανόρθωσιν,

Έλθετε και ας επιστρέψωμεν προς τον Κύριον· διότι αυτός διεσπάραξε,

και θέλει μας ιατρεύσει· επάταξε, και θέλει περιδέσει την πληγήν ημών.

Ωσηέ 6:1

…προς εκπαίδευσιν

προς την τελειοποίησιν των αγίων, διά το έργον της διακονίας,

διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού,

Εφεσ. 4:12

διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν

Β’ Τιμ. 3:17

Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά,

τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς.

Εφεσ. 2:10

 

«Ο καθένας μπορεί να μετρήσει τους σπόρους μέσα σ’ ένα μήλο.

Όμως, μόνο ο Θεός μπορεί να μετρήσει τα μήλα μέσα σ’ ένα σπόρο».

 

Το 5ο  Δημοτικό Σχολείο -1959,  Αριστούχοι μαθητές με δασκάλους του Κ.Σ. -1959

Όμιλος εφήβων «Ξαστεριά» – 1959,  Κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς -1958

 

 «Σε εκατό χρόνια από σήμερα, δε θα έχει καμιά σημασία τι αυτοκίνητο οδηγείς

ή σε τι σπίτι κατοικείς. Όμως, ο κόσμος μας μπορεί να είναι διαφορετικός,

επειδή εσύ επηρέασες τη ζωή ενός παιδιού».

 

Η οικογενειακή λατρεία αλλάζει την ζωή των παιδιών. Η μεγαλύτερη προσφορά στα παιδιά είναι η εκπαίδευση στη γνωριμία με τον Θεό και με το Λόγo Του. Η οικογένεια που προσεύχεται μαζί μένει ενωμένη.

 

Οικογένεια Θεμιστοκλή & Μαρίας Μεταλλίδη. Το σπίτι τους στην Κατερίνη το 1963.

 

ανακαλών εις την μνήμην μου την εν σοι ανυπόκριτον πίστιν, ήτις πρώτον κατώκησεν εν τη μάμμη σου Λωΐδι και εν τη μητρί σου Ευνίκη, είμαι δε πεπεισμένος ότι και εν σοι.

Β’ Τιμ. 1:5

«Ας είναι οι γιοι μας σαν νεόφυτα δέντρα…Ας είναι οι θυγατέρες μας…

καθώς οι σκαλιστές κολόνες όπου κοσμούν τ’ ανάκτορα».

Ψαλμοί 144:12

«και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδίαν των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδίαν των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γην με ανάθεμα».

Μαλαχίας 4:6

 

Η ΠΙΣΤΗ …

  στους παππούδες μας ήταν          Þ   πεποίθηση

στους γονείς μας ήταν                    Þ   ανάγκη   

σ’ εμάς είναι                                      Þ    ευκολία  

στα παιδιά μας θα είναι                   Þ    ενόχληση

 

«…εγώ βάζω μπροστά σας την ευλογία και την κατάρα.

Την ευλογία αν υπακούσετε στις εντολές του Κυρίου του Θεού σας…»

Δευτ. 11:26-28

“Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξη!

 Ο Κύριος να επιλάμψη το πρόσωπον αυτού επί σε, και να σε ελεήση!

Ο Κύριος να υψώση το πρόσωπον αυτού επί σε, και να σοι δώση ειρήνην!”

 Αριθμοί 6:24-26

 

Comments are closed.