Βελτιώνοντας την ψυχική μας υγεία


«νους υγιής εν σώματι υγιές»

 

 

                                                                              Εισήγηση: Παντελής Σιδηρόπουλος

 

                                                                      

Εισαγωγή

 

Η ψυχική υγεία είναι πολύ σημαντικό θέμα. Για να έχεις ισορροπία στη ζωή σου και καλές σχέσεις με τους άλλους, ιδιαίτερα στο σπίτι σου, χρειάζεται να είσαι ψυχικά υγιής. Η αλήθεια αυτή είναι διαχρονική, αλλά  εμφανίζεται ιδιαίτερα στις μέρες μας τόσο έντονα καθώς μας αγγίζει πολύ συχνά. Δηλαδή πολλές φορές αντιμετωπίζουμε συναισθηματικά προβλήματα τα οποία μας οδηγούν σε άσχημες διαπροσωπικές σχέσεις με τον Θεό, με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Πολλές χριστιανικές οικογένειες προβληματίζονται σήμερα από συναισθηματικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, οι οποίοι δημιουργούν σύγχυση και ταραχή στον εσωτερικό τους κόσμο, αλλά και στους άλλους γύρω τους. Η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες, απογοητεύσεις, πόνο και θλίψη, όμως είναι αλήθεια ότι: «Τον μεγαλύτερο πόνο που θα δοκιμάσεις τον προκαλείς από μόνος σου».

 

Η ιστορία του προφήτη Ηλία (Α’ Βασ. 19:1-15)

 

Α. Διάφορες αιτίες της ψυχικής διαταραχής:

1.      Έλλειψη οικογενειακής ευλογίας – επιδοκιμασίας, αποδοχής

2.      Έλλειψη κατανόησης – φροντίδας, στοργής

3.      Φόβος και άγχος  μέλλον, οικονομικά, παιδιά (Α’ Βασ. 19:3)

4.      Εξάντληση και απογοήτευση – λάθος συμπεράσματα (Α’ Βασ. 19:4,10)

5.      Ψυχικός πόνος  – αρρώστια, πρόωρος θάνατος, αποτυχία, εξάρτηση από ουσίες

6.      Κακοποίηση – διανοητική, ψυχολογική, πνευματική, σωματική, σεξουαλική

7.      Κληρονομικότητα

 

Β. Τα αποτελέσματα της

1.      Συσσωρευμένη οργή

2.      Καθημερινή μέριμνα και αγωνία

3.      Χρόνια πικρία

4.      Μελαγχολία – κατάθλιψη (Α’ Βασ. 19:4)

5.      Ψυχοσωματικές παθήσεις  

 

Γ. Η θεραπεία της

1.      Εντόπισε και αποδέξου την αιτία – μη ζαχαρώνεις το χάπι

2.      Εξομολογήσου – μίλησε με κάποιον που εμπιστεύεσαι, κάποιον ειδικό

Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, διά να ιατρευθήτε·

(Ιάκ. 5:16)

3.      Συγχώρησε όσους σε πόνεσαν – έτσι θα ελευθερωθείς και θα αυξηθείς

 

Διότι εάν συγχωρήσητε εις τους ανθρώπους τα πταίσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο Πατήρ σας ο ουράνιος· εάν όμως δεν συγχωρήσητε εις τους ανθρώπους τα πταίσματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πταίσματά σας

(Ματθ. 6:14-15

 

4.      Ο Θεός θα σε φροντίσει. Εμπιστεύου απόλυτα σ’ Αυτόν

και ιδού, άγγελος ήγγισεν αυτόν και είπε προς αυτόν, Σηκώθητι, φάγε.

 

Και ανέβλεψε, και ιδού, πλησίον της κεφαλής αυτού άρτος εγκρυφίας

και αγγείου ύδατος. Και έφαγε και έπιε και πάλιν επλαγίασε.
  Και επέστρεψεν ο άγγελος του Κυρίου εκ δευτέρου και ήγγισεν αυτόν και είπε, Σηκώθητι, φάγε· διότι πολλή είναι η οδός από σου.

ο Κύριος δεν ήτο εν τω πυρί· και μετά το πυρ, ήχος λεπτού αέρος.

(Α’ Βασ. 19: 6-7, 11-12)

 

6.  Δέξου την πρόσκληση του Θεού και συνεργάσου μαζί Του για υπηρεσία

Και είπε Κύριος προς αυτόν, Ύπαγε, επίστρεψον εις την οδόν σου

προς την έρημον της Δαμασκού·

(Α’ Βασ. 19:15)

 

 Ο George Matheson, ο τυφλός ιεροκήρυκας μέσα στην απελπισία του έγραψε  τον ύμνο «Χριστέ που πάντα  αγαπάς» τον 19ο αιώνα στο Εδιμβούργο. Ένας στοίχος λέει;

Ω Σωτήρα της χαράς πηγή,

μέσα στους πόνους και στις ταραχές, βλέπει η ψυχή μου,

το ουράνιο τόξο στη βροχή και παύει από τους στεναγμούς.

 

Η ζωή μας δεν ολοκληρώνεται με τις επιτυχίες μας, αλλά με την πίστη μας στο Χριστό.

Αυτός πάντοτε μας αγαπάει, μας αποδέχεται, μας συγχωρεί και μας σηκώνει όταν πέσουμε..

Είναι ο μόνος που ξεκουράζει την ψυχή μας και μας δίνει αποστολή μέσα στον κόσμο.

 

Πίστη και ελπίδα για τη  θεραπεία της ψυχής

Ψαλμός 23

 

1.    Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου· δεν θέλω στερηθή ουδενός.

2.    Εις βοσκάς χλοεράς με ανέπαυσεν· εις ύδατα αναπαύσεως με ωδήγησεν.

3.    Ηνώρθωσε την ψυχήν μου· με ώδήγησε διά τρίβων δικαιοσύνης

  ένεκεν του ονόματος αυτού.

4.    Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν·

  διότι συ είσαι μετ’ εμού·

Ταύτα ελάλησα προς εσάς, διά να έχητε ειρήνην εν εμοί.

Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον.

(Ιωάν. 16:33)

Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον,

(Α΄Ιωάν. 4:18)

5.    Ητοίμασας έμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου·

  ήλειψας εν ελαίω την κεφαλήν μου· το ποτήριόν μου υπερχειλίζει.

Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ’ εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας

προς τον Θεόν μετ’ ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως.

Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας

και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού.

(Φιλ. 4:6-7)

  1. Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσας τας ημέρας της ζωής μου·

      και θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών.

 

Όπου πίστη, εκεί αγάπη,

Όπου αγάπη, εκεί ειρήνη,

Όπου ειρήνη, εκεί ευλογία,

Όπου ευλογία, εκεί Θεός,

Όπου Θεός, ουδεμία ανάγκη.

Comments are closed.