Στο δρόμο προς την ολοκλήρωση

Κολοσσαείς 1:24-29  

Εισήγηση: Παντελής Σιδηρόπουλος 

Στη πορεία για την ολοκλήρωση χρειάζεται να απαλλαγούμε από τις παλιές κακές συνήθειες, τις λάθος νοοτροπίες και από τις αμαρτίες μας.


 «Το Ευαγγέλιο  δεν είναι απλά για να μας σώσει, αλλά και για να μας ολοκληρώσει».

«εγώ ήλθον διά να έχωσι ζωήν και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία. (Ιωάν 10:10)

Α. Περίμενε προβλήματα

Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου διά σας, και ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκί μου υπέρ του σώματος αυτού, το οποίον είναι η εκκλησία, (εδ. 24)

 

Δίχως πόνο δεν υπάρχει αλλαγή και δίχως αλλαγή δεν υπάρχει αύξηση.

 

Μαριάμ και Μαρζιέχ: «Δεν θ’ απαρνηθούμε την πίστη μας».  Έφαγαν 8.5 μήνες φυλακή.

 

Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών.

Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς,

επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών. (Ματθ. 5:10,12)

 

 «Ο Σταυρός δεν εκφράζει την οργή, ούτε την κρίση του Θεού,

αλλά τη βαθειά Του επιθυμία να μας απαλλάξει από την αμαρτία».

 

«Το να υποφέρεις στην υπηρεσία του Χριστού δεν είναι τιμωρία, αλλά προνόμιο και τιμή, επειδή έτσι συνεργάζεσαι στο έργο Του». William Barclay

 

Β. Στηρίξου στην αλήθεια

διότι και ο νόμος εδόθη διά του Μωϋσέως, η δε χάρις και αλήθεια έγεινε διά Ιησού Χριστού. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις αυτόν·

Εάν σεις μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου,

και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει.(Ιωάν. 1:17, 8:31-32)

 

1. Η αλήθεια για τον Θεό

εις τους οποίους ηθέλησεν ο Θεός να φανερώση τις ο πλούτος της δόξης

του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, όστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπίς της δόξης (εδ. 27)

 

2. Η αλήθεια για τον εαυτό σου

Πόσον δε πολύτιμοι είναι εις εμέ αι βουλαί σου, Θεέ, πόσον εμεγαλύνθη ο αριθμός αυτών.
Εάν ήθελον να απαριθμήσω αυτάς, υπερβαίνουσι την άμμον εξυπνώ, και έτι είμαι μετά σου.
(Ψαλμοί 139:17-18)

«Αυτοεκτίμηση σημαίνει να αγαπάς και να αποδέχεσαι ολοκληρωτικά τον εαυτό σου, επειδή σε αγαπά και σε αποδέχεται ολοκληρωτικά ο Θεός».

 

«Το μέγεθος του ανθρώπου έχει μεγαλύτερη αξία

 από το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει».

 

Σημασία δεν έχει η απόδοσή μας και το τι οι άλλοι λένε για μας.

Σημασία έχει το ποιοι είμαστε και το ποιοι γινόμαστε και το τι ο Θεός λέει για μας.

 

αλλ’ εν πράττω, τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος,

τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού.

 Φιλ. 3:14

 

3. Η αλήθεια για τους άλλους

και ανοίγης την ψυχήν σου προς τον πεινώντα και ευχαριστής την τεθλιμμένην ψυχήν,

τότε το φως σου θέλει ανατέλλει εν τω σκότει και το σκότος σου θέλει είσθαι ως μεσημβρία.

Ησαίας 58: 9, 10

Γ. Άλλαξε και άνθησε
Η αλήθεια του Χριστού ελευθερώνει. Χρειαζόμαστε μεταμόρφωση. Χρειαζόμαστε αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε, για να αυξηθούμε.

 

…τον οποίον ημείς κηρύττομεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον

 εν πάση σοφία, διά να παραστήσωμεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού

Κολοσσαείς 1:28

 

Η μοναδικότητα του Χριστού στο να φωτίζει τον κάθε άνθρωπο.

 

«Κανένας άλλος δεν είχε την ικανότητα να διδάξει τη σοφία σε κάθε άνθρωπο.

 Οι μεγάλοι διδάσκαλοι δεν τόλμησαν κάτι τόσο ουτοπικό».

Walter Lipman

 

Όλοι μας είμαστε εργάτες Χριστού…

Αυτός σοι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, ειμή να πράττης το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατής ταπεινώς μετά του Θεού σου;

Μιχαίας 6:8

Η ευθύνη μας δεν είναι μόνο να απέχουμε από το κακό, αλλά συγχρόνως να φωτίζουμε γύρω μας. ΑΓΙΑΣΜΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

εις το οποίον και κοπιάζω, αγωνιζόμενος κατά την ενέργειαν αυτού την ενεργουμένην

 εν εμοί μετά δυνάμεως.

Κολοσσαείς 1:29

 

«Στην εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν μικροί άνθρωποι, ούτε μικρές θέσεις».

Francis  Schaefer

 

“Μόνο Αυτός μπορεί να μας δώσει την πληρότητα της ζωής,

αυτός που είναι Κύριος κάθε αρχής και εξουσίας”.

(Κολ. 2:10)

 

Προχώρα στο δρόμο Του…Ο Χριστός μας ολοκληρώνει καθώς μας οδηγεί στον αγιασμό και στην υπηρεσία των άλλων.

 

«Αυξάνεσθε δε εις την χάριν και εις την γνώσιν του Κυρίου ημών

 και Σωτήρος Ιησού Χριστού».

Β Πέτρου 3:18

Comments are closed.