ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

«Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος… Γίνεσθε προς αλλήλους φιλόστοργοι διά της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε άλλους» (Ρωμ. 12: 9-10).

΄Οταν πρόκειται για διακονία προς τους άλλους, ο στόχος είναι να ευθυγραμμιστούμε με τους εξής κανόνες: Α) Να υπηρετούμε ειλικρινά χωρίς να υποκρινόμαστε ότι τους αγαπάμε, αλλά να τους αγαπάμε αληθινά. Ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές μας, οπότε ας είμαστε ειλικρινείς με τα κίνητρά μας να προσφέρουμε υπηρεσία και να θυσιαστούμε για τους άλλους. Αν χρειαζόμαστε βοήθεια σ’ αυτό το ζήτημα, ας προστρέξουμε στις Γραφές. «Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζων, και ενεργός, και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν, και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της καρδίας» (Εβρ. 4:12-13). Β) Να υπηρετούμε σιωπηλά, όπως λέει το ευαγγέλιο. «Όταν λοιπόν κάμνης ελεημοσύνην, μη σαλπίσης έμπροσθέν σου, καθώς κάμνουσιν οι υποκριταί εν ταις συναγωγαίς και εν ταις οδοίς, διά να δοξασθώσιν υπό των ανθρώπων· αληθώς σας λέγω έχουσιν ήδη τον μισθόν αυτών» (Ματθ.6:2). Ας δώσουμε σημασία στις λέξεις που χρησιμοποιεί το ευαγγέλιο. Μη σαλπίσης έμπροσθέν σου. Όταν δηλαδή οι άλλοι θεωρούν την υπηρεσία σου ως δεδομένη ή δεν εκτιμούν τα όσα κάνεις γι’αυτούς, εσύ μην το διατυμπανίσεις. Να προσβλέπεις στο Θεό για την ανταμοιβή σου, όχι στους ανθρώπους, γιατί θα απογοητευτείς. «Ιδού, καθώς οι οφθαλμοί των δούλων ατενίζουσιν εις την χείρα των κυρίων αυτών, καθώς οι οφθαλμοί της δούλης εις την χείρα της κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον τον Θεόν ημών, εωσού ελεήση ημάς». (Ψαλ. 123:2). Γ) Να υπηρετείς κατ’ επιλογή. Δεν καλείσαι να πας παντού, να ικανοποιήσεις την κάθε ανάγκη που υπάρχει και να βοηθήσεις όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα. Σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις ο Παύλος εμποδίστηκε από το Θεό να πάει να κηρύξει το ευαγγέλιο στην Ασία. Ας δούμε όμως τι συνέβη στον Παύλο αμέσως μετά απ’ αυτό: τη νύχτα είδε ένα όραμα. «Ανήρ τις Μακεδών ίστατο παρακαλών αυτόν και λέγων, Διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς». Οπότε ο Παύλος επιδίωξε αμέσως να πάει στη Μακεδονία συμπεραίνοντας «ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς διά να κηρύξωμεν το ευαγγέλιον προς αυτούς» (Πράξεις 16:9). Γιατί είναι απαραίτητο να το ξέρουμε αυτό; Διότι, όταν είναι θέλημα Θεού, Ο Θεός μάς δίνει και την απάντηση!

Μετάφραση: Γιούλικα Κ. Masry

© The UCB WORD FOR TODAY, Oct. 3, 2015

Comments are closed.