Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ, Η ΖΩΗ ΜΟΥ

Γράφει ο Παναγιώτης Σταυρινού, Μαθηματικός

Ο Βαραββάς καταδικάστηκε σε θάνατο ως ένοχος απέναντι στο νόμο. Από πνευματικής πλευράς, ο Βαραββάς εκπροσωπεί κάθε άνθρωπο, διότι όλοι είμαστε ένοχοι απέναντι στο Θεό, ως παραβάτες του Θείου Νόμου. Όπως απονέμεται χάρη στο Βαραββά, έτσι και ο Θεός δίνει χάρη και στα πνευματικά αντίτυπα του Βαραββά, δηλαδή σ’ εμάς. Αντί να πληρώσει ο ένοχος το οφειλόμενο τίμημα, το εξοφλεί με τη σταυρική Του θυσία ο αναμάρτητος αμνός του Θεού. Όπως ο Βαραββάς χρωστούσε τη φυσική του σωτηρία στο Χριστό, έτσι και οι χριστιανοί χρωστούμε την πνευματική μας ζωή επίσης στον Ιησού Χριστό. Με τον θάνατό Του έχουμε τη δυνατότητα να επανασυνδεθούμε με τον Τριαδικό Θεό για μιαν αιώνια ζωή μαζί Του. Ο Υιός είναι ό,τι πολύτιμο υπάρχει για το Θεό. Και όμως «του Υιού αυτού ουκ εφείσατο» (Ρωμ.8/32), αλλά για χάρη μας έγινε Αυτός κατάρα (Γαλ.3/13), «ίνα ημείς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτώ» (Β Κορ.5/21). Ο Θεός εκδηλώνει την άπειρη αγάπη Του για τον άνθρωπο με τη σταυρική θυσία του μονογενούς Του Υιού. «Συνίστησι δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπέρ ημών απέθανε» (Ρωμ.5/8). Η λυτρωτική προσφορά του Χριστού έχει άπειρη και αιώνια αξία. Συνεπώς, αν ένας περιφρονήσει μια τόσο μεγάλη σωτηρία (Εβρ.2/3), τότε η καταδίκη του είναι αιώνια. Διότι αν η τιμωρία έχει χρονική διάρκεια, τότε η θυσία του Χριστού θα είναι πεπερασμένης αξίας αφού ο χρόνος μπορεί να την υπερβεί. Η προσφορά του Ιησού έγινε πλήρως αποδεκτή από το Θεό και αυτό αποδεικνύεται με την Ανάσταση Του. Γι’ αυτό αγαπητέ, αν είσαι με πίστη ενωμένος μαζί Του, τότε ο φυσικός σου θάνατος μετατρέπεται από ένα θλιβερό καταληκτικό γεγονός σε μια υπέροχη αρχή, για μιαν ατελεύτητη ζωή με το μόνο μακάριο Τριαδικό Θεό.


Λεμεσός-Κύπρος
stavrinoup@hotmail.com

Comments are closed.